Rozwiązania SAP HCM w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Istota problemu

„Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy (…); jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.” (Kodeks Pracy)

Pomimo mnogości przepisów nakładających na pracodawcę wymagań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie, tylko w 2011 roku odnotowano ponad 97 tys. wypadków przy pracy, w których życie straciły 404 osoby. Wszystkie zdarzenia wygenerowały ponad 3,5 mln dni niezdolności do pracy pracowników, którzy ucierpieli podczas pełnienia służbowych obowiązków.

Według danych Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, w 2008 roku odnotowano w Polsce ponad 3,5 tys. przypadków chorób zawodowych. Liczby te przedstawiają ogrom problemu, który negatywnie wpływa na sferę fizyczną i psychiczną pracowników oraz ekonomię całego zakładu pracy.

Istotnym czynnikiem ograniczającym ilość wypadków w miejscu pracy i chorób zawodowych jest prowadzenie sprawnie działającej jednostki organizacyjnej ds. bhp. Ustawodawca wymusza na pracodawcy zatrudniającego powyżej 600 pracowników zatrudnienie co najmniej 1 pracownika służby bhp na każdych 600 pracowników (§ 1.4. Dz.U.1997.109.704).

Płynnie działająca służba bhp przynosi realne korzyści dla zakładu pracy zarówno dla pracowników, jak i pracodawcy. Dlatego ważne jest, aby w optymalny sposób wykorzystywać jej zasoby. By osiągnąć ten cel, istotne są dwa kroki: optymalizacja procesów biznesowych służby oraz wykorzystanie dedykowanego oprogramowania, zintegrowanego z pozostałymi elementami systemu informatycznego.

BHP w systemie SAP HCM

Wychodząc naprzeciw wymaganiom związanym z obsługą bhp w firmie, przedstawiamy rozwiązanie dla modułu HCM systemu SAP.

Główne założenia podmodułu BHP to:

 • Wykorzystanie innych zintegrowanych modułów w obszarze HCM (kadry, płace, szkolenia, zarządzanie organizacją), co pozwala uniknąć dublowania informacji w dwóch niezależnych systemach
 • Ewidencja danych w formie elektronicznej
 • Automatyczne tworzenie dokumentów z systemu
 • Przygotowanie raportów zbiorczych dla kadry zarządzającej

Zakres BHP w module SAP HCM obejmuje:

 • Rejestr substancji chemicznych oraz osób zatrudnionych przy pracach z nimi
 • Rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych oraz rejestr pracowników zatrudnionych przy takich pracach
 • Rejestr prac i pracowników narażonych na substancje o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
 • Ocenę i dokumentację ryzyka zawodowego
 • Ewidencję badań lekarskich (wstępne, okresowe, kontrolne)
 • Rejestr wypadków do pracy, wypadków w drodze do lub z pracy
 • Rejestr przypadków stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby
 • Ewidencję przyznanych środków ochrony indywidualnej, przewidywanie zapotrzebowania
 • Rejestr badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
 • Obsługę szkoleń z zakresu bhp
 • Wypłatę wynagrodzenia oraz dodatków do wynagrodzenia (np. zasiłki, ekwiwalent za odzież)

Podmoduł BHP pozwala także generować dokumenty, takie jak:

 • Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy
 • Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych
 • Druk skierowania na badanie lekarskie
 • Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
 • Statystyczna karta wypadku
 • Karta wypadku przy pracy
 • Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy

Elastyczność podmodułu BHP pozwala na dostosowanie go do wymagań dowolnej jednostki gospodarczej, zmniejszając lub powiększając zakres jego możliwości.

Artykuł dotyczy: SAP, SAP HCM, BHP, SAP HR, ABAP

Zapisz się do
naszego newslettera

Nie przegap nowych aktualizacji