Nowe możliwości z SAP HCM II

Opieka nad dzieckiem, 2 dni lub 16 godzin

Pracownikowi wychowującemu co najmniej jedno dziecko, które nie ukończyło 14 roku życia przysługuje w trakcie roku kalendarzowego dodatkowy urlop z tego tytułu w wymiarze 2 dni. Od nowego roku ustawodawca uelastycznił sposób odbioru tego urlopu przez pracownika, dając możliwość wyboru poszczególnych godzin, nie więcej jednak niż 16 godzin (dla pełnego wymiaru czasu pracy). O sposobie odbioru urlopu (całe dni czy godziny) decyduje pracownik, składając pierwszy wniosek o urlop.

Nadanie uprawnień do opieki na dzieckiem

Informacja o sposobie wykorzystania urlopu zapisywana jest w nowych polach infotypu 0515 Ubezpieczenie społeczne.Informacja o sposobie wykorzystania urlopu zapisywana jest w nowych polach infotypu 0515 Ubezpieczenie społeczne.

Wykorzystanie poszczególnych pól:

Norma godzin/dzień – zastosowanie tego pola zostało szczegółowo opisane w biuletynie SAP HR-PL 12/2015-1 pkt 03. „IT0515, nowe pole FTEDH, norma godzin/dzień”. W standardowej konfiguracji pole może przyjmować jedną z dwóch wartości: 7 lub 8 godzin. Jego wypełnienie nie jest obowiązkowe.

Pole ma zastosowanie, jeśli pracownikowi za każdy dzień urlopu należy uwzględniać inną wartość niż wynika to z kodeksowego dnia wymiaru urlopu dla pełnoetatowca, np. dla osoby niepełnosprawnej będzie to 7 godzin. Wartość pola nie zależy od wymiaru etatu pracownika i powinna być podawana zawsze, jak osoby zatrudnionej na pełen etat.

Uwaga: w wielu przypadkach może okazać się, że wykorzystanie tego pola nie jest konieczne. Wpływ pola na ocenę wykorzystania urlopu należy aktywować odpowiednim przełącznikiem T7PL13[PA-2218413]. Informację czy wykorzystanie pola zostało aktywowane może przekazać Administrator systemu lub Konsultant SAP.

Po więcej szczegółów dotyczącego tego pola odsyłamy do biuletynu SAP. Jeżeli nie otrzymujecie Państwo biuletynów SAP, zachęcamy do kontaktu z naszymi Konsultantami. Podpowiemy, jak uzyskać dostęp do tych informacji.

Opieka w dniach – pole wyboru, które należy zaznaczyć, jeśli pracownik złożył wniosek o wykorzystaniu urlopu na opiekę nad dzieckiem w dniach roboczych. Jeśli liczba dni z wniosku jest różna od domyślnych 2, wartość należy wprowadzić w polu „Liczba dni”. W innych przypadkach pole powinno pozostać puste.

Opieka w godzinach – pole wyboru, działające analogicznie do pola „Opieka w dniach”. Należy je zaznaczyć, jeśli pracownik złożył wniosek o opiekę nad zdrowym dzieckiem i chce ją wykorzystać w godzinach roboczych. Jeśli wniosek obejmuje liczbę godzin inną niż 16, należy wprowadzić ją w polu „Liczba godzin”. W innych przypadkach pole także powinno pozostać puste.

Wykorzystanie urlopu u poprzedniego pracodawcy

Jeżeli pracownik wykorzystał urlop na opiekę nad dzieckiem u poprzedniego pracodawcy, taką informację należy odnotować w nowych polach infotypu 0023 Inni/poprzedni pracodawcy (odpowiednio, jeśli wykorzystał w dniach lub godzinach).

Generowanie limitów nieobecności

Do tej pory w systemie dostępny był jeden limit nieobecności dla opieki w infotypie 2006 Limity nieobecności. Teraz dodany został nowy limit do obsługi urlopu w wymiarze godzinowym.

Poniższy zrzut ekranu przedstawia limity w infotypie 2006. Pracownikowi można wprowadzić na dany rok kalendarzowy zarówno limit w dniach, jak i w godzinach.

Limity mogą zostać utworzone na jeden z trzech sposobów:

  • Wprowadzanie ręczne – utworzenie limitu bezpośrednio w infotypie 2006
  • Generowanie za pomocą programu do generowania limitów nieobecności HPLTQTA0 (możliwość odpalenia z poziomu transakcji SA38 lub Państwa klienckiej transakcji).
    Program sprawdza dla pracownika:
    • czy w IT0021 Dane rodzinne zarejestrowane jest dziecko, które nie przekroczyło 14 roku życia;
    • czy w IT0515 Ubezpieczenie społeczne pracownik ma nadane uprawnienia do opieki nad dzieckiem (tzn. zaznaczone pole wyboru „Opieka w dniach” i/lub „Opieka w godzinach”) ważne na dany rok kalendarzowy;

Jeżeli oba powyższe warunki zostaną spełnione, program wygeneruje limity w infotypie 2006.

Uwaga: aby funkcjonalność działała poprawnie, w systemie musi być uruchomione automatyczne generowanie limitów dla opieki nad dzieckiem do 14 roku życia

  • Nadanie uprawnień w IT0515 – limity w infotypie 2006 wygenerują się również, jeśli w infotypie 0515 zostaną nadane uprawnienia do opieki i w infotypie 0021 pracownik ma wprowadzone dziecko poniżej 14 roku życia

Uwaga: aby funkcjonalność działała poprawnie, w systemie musi być uruchomione automatyczne generowanie limitów dla opieki nad dzieckiem do 14 roku życia.

Nieobecności

Do tej pory w systemie dostępny był jeden rodzaj nieobecności w infotypie 2001 Nieobecności dla opieki nad dzieckiem do 14 roku życia. Został dodany nowy rodzaj nieobecności. W poniższym przykładzie, utworzony został rodzaj nieobecności 0403 dla wprowadzenia opieki w godzinach.

Przy wprowadzaniu nieobecności w godzinach należy podać godziny nieobecności, przy czym muszą się one zawierać w godzinach pracy wynikających z harmonogramu czasu pracy pracownika.

Limit zostanie pomniejszony.

Jeżeli spróbujemy wprowadzić pracownikowi opiekę nad dzieckiem, ale w dniach kalendarzowych, system zareaguje odpowiednim komunikatem.

Artykuł dotyczy: SAP, SAP HCM, SAP PT, SAP HR, ABAP

Zapisz się do
naszego newslettera

Nie przegap nowych aktualizacji