Modyfikacja tabel w systemie SAP

Czy nie chciałbyś zmienić wyglądu tabeli (kolejność kolumn, widoczność kolumn, …) np. w transakcjach PA20/PA30?

System SAP oferuje kilka sposobów przedstawiania dużych ilości danych. Najefektywniejszym narzędziem służącym do tego celu jest tabela SAP. Oferuje ona szeroki zakres możliwości konfiguracji. Tabela posiada charakterystyczne elementy określające jej funkcjonalność. Pozwalają one na modyfikację jej układu, wykonanie operacji na danych i łatwą nawigację.

Użytkownik może zmieniać wygląd tabeli poprzez dostosowanie układu nagłówków do własnych potrzeb, a następnie zapisać go w postaci wariantu. Dostępne opcje modyfikacji pozwalają na:

  • zmianę szerokości kolumn,
  • zmianę kolejności kolumn,
  • ukrywanie kolumn,
  • ustawianie stałej pozycji kolumn,
  • ukrywanie separatorów.

Zmiana szerokości i kolejności kolumn odbywa się bezpośrednio na kolumnach, poprzez wykonanie na nich określonych czynności. Dwie pierwsze modyfikacje umożliwiają każdemu użytkownikowi stworzyć własny zbiór układów używanych tabel. Pozostałe modyfikacje wymuszają zmianę wyświetlanego układu jednocześnie dla wszystkich użytkowników na danym systemie. Z tego powodu dostęp do nich wymaga posiadania dodatkowych uprawnień administratora. Tylko użytkownik z rolami posiadającymi ustawione obiekty uprawnień S_ADMI_FCD i TCTR może wykonywać te działania.

Zmiana szerokości kolumn

Kolumny znajdujące się w obszarze nagłówków można dowolnie konfigurować na przykład modyfikując z góry określoną domyślną szerokość. Zmiana polega na ustawieniu kursora myszy przy prawej krawędzi kolumny i przeciągnięcie do uzyskania zadowalającego efektu.

Warto pamiętać, że operacja nie powiedzie się, jeżeli kursor zostanie nieprawidłowo ustawiony. W poprawnym położeniu, powinien przyjmować symbol  .

Należy wtedy wcisnąć i przytrzymać lewy klawisz myszy. Brzeg kolumny powinien zostać zaznaczony czarną linią.

Przeciąganie kursora w lewo lub w prawo powoduje zmianę szerokości kolumny. Po puszczeniu klawisza myszy, zostaje ustawiony nowy rozmiar. Aby przywrócić domyślną szerokość kolumny należy na nią kliknąć przytrzymując klawisz SHIFT.

Zmiana kolejności kolumn

Aby zmienić kolejność wyświetlania kolumny, należy najechać na nią kursorem. Po zmianie kształtu na następujący, trzeba wcisnąć i przytrzymać lewy przycisk myszy. Spowoduje to zaznaczenie kolumny i możliwość jej przesuwania. Nagłówek kolumny powinien zostać wyróżniony za pomocą gradientu

Przeciągając kursor w lewo, lub w prawo można spotkać się ze zmianą jego symboli na   , lub  .

Pierwszy z nich oznacza, że nowa pozycja kolumny jest możliwa do ustawienia. Drugi symbol informuje o tym, że umieszczenie na wybranej pozycji nie jest możliwe.

Ukrywanie kolumn

Ukrywanie kolumn jest opcją dostępną w ustawieniach administratora i wymaga odpowiednich uprawnień. Główną część okna stanowią „Bieżące ustawienia”. Podsumowują one aktualną konfigurację wykorzystywanego układu. Poprzez zaznaczenie pola wyboru „Niewidoczne” w Bieżących ustawieniach, można ukryć kolumny.

Tabela przed ukryciem kolumn

Tabela po ukryciu kolumn

Ukrywanie ma pewne ograniczenia – kolumny zawierające istotne informacje nie zostaną ukryte pomimo zaznaczenia odpowiedniej opcji. Co najmniej jedna kolumna musi pozostać widoczna.

Ustawianie stałej pozycji kolumn

Dla określonej liczby kolumn można ustawić ich stałą pozycję w tabeli. Funkcja ta jest szczególnie przydatna podczas przeglądania rekordów, dla których część istotnych kolumn, nie mieści się w obszarze wyświetlania.

Przesuwa się je wtedy na początku tabeli, a następnie blokuje ich pozycję, tak, aby podczas przewijania pozostawały zawsze widoczne. Aby ustawić stałą pozycję kolumn, należy w pierwszej kolejności zmienić układ kolumn na pożądany, lub wczytać go za pomocą wariantu. Następnie poprzez wpisanie w pole „Liczb główn. kolumn” odpowiedniej liczby, blokuje się kolumny.

Istotną role odgrywa kolejność kolumn. Liczy się ta z Bieżących ustawień, a nie z obszaru wyśietlania danych. Jeśli blokowanie kolumn powiodło się, w obszarze paska przewijania pojawi się dla kolumn pusta przestrzeń.

Ukrywanie separatorów

Opcja dostępna w ustawieniach administratora, umożliwia ukrywanie separatorów kolumn i wierszy w tabeli, poprzez zaznaczenie/odznaczenie pola, użytkownik decydują, czy mają one być ukryte. Kolejne rysunki przedstawiają tabele SAP:

a) z użyciem obu separatorów,
b) bez separatora poziomego,
c) bez separatorów.

Zapis wariantów

Zmieniony układ tabeli można zapisać w postaci wariantów. Są one bardzo pomocne podczas używania tabeli, w przypadku, kiedy ze względu na dużą ilość danych trzeba je filtrować wybierając tylko te potrzebne.
Aby zapisać wariant należy wybrać funkcję Ustawienia tabeli   w prawym górnym rogu tabeli. 

Po jej uruchomieniu zostanie wyświetlone okno dialogowe.

Okno umożliwia zapis, odczyt i usuwanie układów. Użytkownik może zapisać dowolną liczbę wariantów dla tabeli SAP. Każdy zapisany dla układu wariant można wykorzystywać jedynie na systemie, na którym został stworzony. Tylko osoba odpowiedzialna za ich stworzenie może ich używać i nimi zarządzać,. Wariant wiąże się również z programem, w  którym powstał i nie może zostać użyty z tabelą innego programu, nawet, jeśli wyświetla identyczne dane. 

Podczas tworzenia wariantu należy wprowadzić nazwę, a następnie wybrać przycisk . Nazwy muszą być unikatowe, nie dłuższe niż 20 znaków. Dopuszcza się stosowanie znaków specjalnych.

Aktualnie wykorzystywany układ można zmienić poprzez wybór z listy utworzonych wcześniej wariantów bieżącego ustawienia.

Zmiany w układzie należy zatwierdzać przyciskiem  . W innym wypadku, pomimo wybrania nie zostanie on użyty. System oferuje standardowy wariant „Ustawienia podstawowe”, pod którym jest zapisany domyślny układ kolumn.

Podczas uruchamiania ekranu z tabelą zapisany wcześniej układ nie jest domyślnie wczytywany. Można to jednak zmienić, wybierając odpowiednią watrość w Ustawieniach standardowych. 

Tworząc wariant można również zaznaczyć pole opcji, powodując ustawienie go jako domyślnie wczytywany.

Usuwanie następuje poprzez wybór z listy i wciśnięcie przycisku  . 

Jeżeli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia, może wykonać dodatkowe modyfikacje dla tabeli poprzez opcję Administratora uruchamianej przyciskiem . Pojawi się wtedy dodatkowe okno pozwalające na dalszą konfigurację.

Wariant systemowy może działać jedynie w przypadku, w którym nie ma aktywnych wariantów użytkownika. Istnieje możliwość używania go na innych systemach po wcześniejszym przeniesieniu za pomocą mechanizmu transportów. Aby utworzyć zlecenie transportu z wariantem systemowym należy wcisnąć przycisk , znajdujący się w prawej, dolnej częsci okna. W przypadku, kiedy wariant nie jest aktualnie opracowywany użytkownik będzie zmuszony utworzyć nowe zlecenie tranpostu uzupełniając niezbędne dane w kreatorze zleceń. 

Po stworzeniu zlecenia zostanie ono automatycznie wybrane do zapisu wariantu w transporcie. Po wybraniu przycisku , wariant zostanie zapisany.

Po wprowadzeniu zmian do układu tabeli SAP, należy je zatwierdzić wykonując aktywację zmian.

Po użyciu przycisku   system poinformuje o pomyślnym przebiegu procesu.

Podczas wykonywania aktywacji tworzony jest wariant systemowy. O jego powstaniu Informuje pole wyboru znajdujące się w dolnej częsci ekranu.

Źródła:
http://scn.sap.com/docs/DOC-34968
https://help.sap.com/saphelp_nw04s/helpdata/en/….

Artykuł dotyczy: SAP, SAP HCM, SAP HR, ABAP

Zapisz się do
naszego newslettera

Nie przegap nowych aktualizacji