Poniżej przedstawiamy kilka z najnowszych funkcji produktu SAP Analytics Cloud w wersji 2019.03.

 

Główne obszary zmian wersji 2019.03:

 

 

Planowanie

 

Ulepszenie wprowadzania danych

Wraz z najnowszą aktualizacją SAP Analytics Cloud możliwe stało się wprowadzanie wartości mniejszych niż 1 bez wiodącego 0. Na przykład możemy wprowadzić wartość „65”, a po jej zatwierdzeniu pojawi się wartość „0,65 ”.

 

 

Pokaż przyczynę danych niemożliwych do zaplanowania

W tabelach można od teraz wyświetlać opcję „Przyczyna danych niemożliwych do zaplanowania” dla komórek, które nie obsługują danych wejściowych.

 

 

Niezapisane rozszerzenie tabeli danych

W tabelach można teraz łatwo wyświetlać i wprowadzać dane dla selektywnych, niebezpiecznych kombinacji elementów wymiaru.

 

 

Integracja BPC – Masowe wprowadzanie danych dla połączenia Live BPC

Od teraz możliwe stało się przesyłanie danych do modeli Live BPC.

 

Kopiowanie wyliczonych kont w modelach dla akcji danych

Podczas tworzenia Data Action można teraz dodawać akcje kopiowania wielu modeli, które kopiują dane z obliczonych kont w różnych modelach.

 

Zaawansowane ulepszenia wydajności Formuły

Od teraz tylko wybrane rekordy z danych wersji są ładowane przez parsowanie funkcji MEMBERSET i wszystkichinstrukcji formuł. Niepotrzebne instrukcje pętli FOREACH są wykrywane podczas sprawdzania składni.

Uwaga: Należy pamiętać o ponownym zapisaniu wszelkich danych przed wydaniem 2019.03, aby poprawić wydajność.

 

 

Informacje kontekstowe dla zadań wprowadzania w widoku kalendarza

W raz z najnowszą wersją SAP Analytics Cloud 2019.03 możliwe stało się znajdowanie wszystkich informacji w jednym miejscuJWidoczne są np. informacje kontekstowe dla zadań wejściowych, które wymienione są w widoku kalendarza. Kontekst umożliwia powiązanie zadania kalendarza lub procesu z dowolnym modelem lub raportem SAC.

 

Udoskonalenie stylu kalendarza

Ułatwione zostało stylizowanie tytułów zadań w kalendarzu. Opcje znajdują się od teraz obok tytułu zadania, a nie jak to było wcześniej, w osobnym oknie.

 

 

Wizualizacja danych

 

Łączenie modeli live z BW lub HANA oraz import modeli danych w danych opartych na przeglądarce

Od teraz łączenie modeli danych live z BW lub HANA 2.0 z modelami danych importu za pomocą przeglądarki internetowej stało się możliwe bez potrzeby skonfigurowania systemu przez administratora systemu. Ponadto nie jest wymagane dodatkowe wdrożenie sprzętu ani licencjonowania.

Należy upewnić się, że w systemach SAP BW i HANA są stosowane najnowsze uwagi SAP w zależności od wdrożenia:

SAP Note 2737952 – Przeglądarka SAP Analytics Cloud łączy się z SAP BW 7.5

SAP Note 2737953 – Przeglądarka SAP Analytics Cloud łączy się z SAP BW/4HANA

 

Uwaga 1: Dla Live HANA 2.0 wymagana jest wersja 2.00.024.05 (EPMMDS 1.00.201815.00) lub nowsza

Uwaga 2: Łączenie oparte na przeglądarce jest ograniczone do 2 MB i jest przeznaczone dla lokalnej HANA.

 

 

Obsługa tekstu przez wykres

W wersji 2019.03 wykresy tworzone w SAC mogą obsługiwać każdy rodzaj ustawienia tekstu (krótki, średni, standardowy, długi) określony w kwerendach BEx.

 

 

Funkcje wykresu waterfall obsługiwane przez Live BW i S/4 HANA

W SAC 2019.03 pojawiły się funkcje wykresu waterfall obsługiwane przez Live BW i S/4 HANA:

  • Tworzenie jednopoziomowych wykresów waterfall za pomocą dowolnej miary;
  • Dodawanie drugiego wymiaru;
  • Wybór sum pośrednich;
  • Nadrzędne funkcje pozostają przed lub po swoich podrzędnych;
  • Określenie, czy pierwszy pomiar rozpoczyna się od linii bazowej , czy też jest agregowany na podstawie ostatniej sumy;
  • Wyświetlanie lub ukrywanie głównych węzłów;
  • Sprawdzenie, czy wartości podziału będą reprezentować wartości delta lub rzeczywiste wartości.

 

 

Wykres waterfall z 4-elementowym schematem kolorów

SAP Analytics Cloud zawiera nową opcję zawierającą więcej kolorów w wykresach waterfall do tworzenia schematów kolorów kaskadowych z aż czteroelementowymi kolorami. Kolory mogą przedstawiać wzrost, spadek, sumy i wartości pośrednie. Dodatkowy 4 kolor pozwala w łatwy sposób rozróżnić sumy od wartości pośrednich. Nadal jednak dostępna jest opcja 3-elementowego schematu kolorów.

 

 

Zmiana kolejności pomiarów w tabelach dla połączeń Live BW

Tabele oparte na źródłach danych Live BW umożliwiają teraz zmianę kolejności wyświetlanych miar. Zmiana kolejności nie jest dostępna dla miar z hierarchiami.

Integracja i źródła danych

 

Integracja i źródła danych

 

Transponowanie kolumn z transformatą niepodzielną

W pasku narzędzi modelera dodana została nowa funkcja do zarządzania tabelami przestawnymi, która umożliwia transformację niepodzielną. Po zastosowaniu tej transformacji do zamiany kolumn w wiersze, każdy wiersz nagłówka będzie miał własną kolumnę, a wiersze zbioru danych staną się nagłówkami kolumn. Możliwe jest transponowanie do 50 komórek na raz.

 

Uwaga: Modele utworzone za pomocą tej funkcji mogą być odświeżane tylko wtedy, gdy liczba kolumn jest taka sama jak wierszy, a w celu wprowadzenia danych o innej strukturze należy użyć funkcji „importuj dane”.

 

Importowanie danych ze źródeł w różnych sieciach i w wielu systemach w każdej sieci

SAP Analytics Cloud od teraz może łączyć się z wieloma rozwiązaniami SAP Cloud Connectors (SCC). Umożliwia to łączenie się z danymi w różnych sieciach, optymalizując lokalizację danych w systemie. Funkcja ta umożliwia zadeklarowanie różnych lokalizacji w konfiguracji źródła danych w obszarze System > Konfiguracja źródła danych. W celu określenia agenta, z którym użytkownik chce się połączyć, należy użyć „ID lokalizacji” SCC. Lokalne połączenia mają dodatkowy „ID lokalizacji” do wypełnienia. Działa to, gdy SCC korzysta z róznych segmentów sieci, na przykład gdy firewall oddziela SCC od systemu SAC.

 

 

Udostępnianie połączenia wszystkim użytkownikom

Wraz z najnowszą wersją SAC wszystkie źródła, które współdzielą połączenia z importowanych źródeł danych i live (z wyjątkiem SAP Fieldglass, FileServer i SAP ERP) mogą być udostępniane wszystkim użytkownikom. Dotyczy to zarówno obecnych jak i przyszłych użytkowników. Nadal możliwe jest przydzielenie dostępu do odczytu lub edycji wybranym użytkownikom.

 

 

 

Zwiększenie ilości wymiarów geograficznych

W najnowszej wersji SAP Analytics Cloud zwiększa limity współrzędnych geograficznych z 200 000 punktów procentowych do 1 000 000. Dzięki temu wzbogacone zostaną mapy geograficzne tworzone przez użytkowników.

Aktywne połączenia z SAP HANA as a Service (HaaS).

Aktywne połączenia z SAP HANA 2.0 uruchomione w Cloud Foundry jako usługa są od teraz obsługiwane. Aby rozpocząć należy skonfigurować adapter SAP HANA Analytics w środowisku wykonawczym aplikacji Cloud Foundry.

 

Uwaga:

  • Obsługiwane są jedynie pojedyncze logowania;
  • Obecnie nie są jeszcze obsługowane mapy geograficzne;
  • Mieszanie oparte na przeglądarce i mieszanie danych oparte na SDI nie są obsługiwane;

Więcej informacji na temat instalowania i konfigurowania HaaS znajduje się w Guided Playlist.

 

 

 

Aplikacja mobilna 

 

Udostępnianie treści za pomocą zrzutów ekranu

W celu dokonania szybkich adnotacji możliwe stało się dodawanie rysunków lub tekstów do raportów lub prezentacji Boardroom w aplikacji mobilnej. Po zakończeniu dodawanie, użytkownik może udostępnić zrzut ekranu swoim kolegom.

Uwaga: Jest to na razie dostępne jedynie w raportach i prezentacjach Boardroom, a nie na pełnym ekranie.

 

Aktualizacja systemu iOS 11.0

Aplikacja mobilna SAP Analytics Cloud wymaga teraz przynajmniej wersji iOS 11.0. Nie jest już obsługiwana wersja iOS 10, za czym idzie brak aktualizacji aplikacji SAC w przypadku dalszego korzystania z iOS 10.