Od 1 stycznia 2015 roku w życie weszły nowe przepisy prawa podatkowego i prawa pracy. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany:

 

Obowiązkowe e-Deklaracje

 

Z dniem 1 stycznia 2015 r. każdy płatnik mający obowiązek sporządzenia informacji lub rocznego obliczenia podatku dla więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych), a także gdy informacje te składa w jego imieniu wybrane biuro rachunkowe, zobowiązany będzie  do wysyłania stosownych deklaracji do urzędu skarbowego tylko w formie elektronicznej. Ponadto, aby usprawnić składanie deklaracji drogą elektroniczną uruchomiona została Uniwersalna Bramka Dokumentów, będąca intuicyjnym kanałem służącym do wysyłania  zbiorczych e-deklaracji. 

Co więcej, Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie nowych wzorów deklaracji podatkowej za rok 2014. Zmiany te dotyczą głównie deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-40, PIT-11, PIT-28 oraz ich załączników.

 

 

Sprawozdania finansowe jednostek mikro

 

Z dniem 1 stycznia 2015 roku, nowelizacja Ustawy o rachunkowości pozwoli na sporządzanie znacznie uproszczonego sprawozdania finansowego przez wszystkie jednostki mikro. Nowe przepisy będą miały zastosowanie po raz pierwszy w przypadku sprawozdań finansowych sporządzanych za rok 2014.

 

Zmiany te mają na celu zmniejszenie barier administracyjnych, a także kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, przez co w istotny sposób wpłyną na rozwój przedsiębiorczości.

 

 

Powstanie przychodu

 

W przypadku pobrania wpłat z tytułu dostaw towarów i usług za datę powstania przychodu przyjmuje się datę otrzymania zaliczki zarejestrowanej przy użyciu urządzenia fiskalnego.

 

 

Odwrotne obciążenie

 

Z dniem 1 kwietnia 2015 r. katalog towarów, do którego ma zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia zostanie powiększony  między innymi o złoto w postaci surowca lub półproduktu, telefony komórkowe, w tym także smartfony.

 

Planowane jest wprowadzenie limitu ograniczającego stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT do transakcji dokonanych na rzecz podatników VAT czynnych, natomiast w przypadku dostaw telefonów komórkowych wartość jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przewyższa kwotę 20.000 zł.

 


Zmiany w uldze za złe długi

 

Nowelizacja ustawy o VAT przewiduje możliwość skorzystania przez wierzyciela z tzw. ulgi za złe długi w przypadku gdy: między wierzycielem, a dłużnikiem istnieją powiązania o charakterze rodzinnym lub z tyt. przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikającym ze stosunku pracy.

W sytuacji gdy dłużnik będzie pozostawał na koniec miesiąca, w którym upływa 150 dzień od dnia upływu terminu płatności ustalonego w umowie lub na fakturze, w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji, wyłączony zostanie obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego.

 

 

Ubezpieczenie członków rad nadzorczych

 

Z dniem 1 stycznia 2015 r. wszyscy członkowie rad nadzorczych pobierający wynagrodzenie z tytułu pełnienia tej funkcji, zostają objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalno-rentowym. Ubezpieczenia te będą dla nich obowiązujące niezależnie od tego czy podlegają ubezpieczeniom z innych stosunków pracy (na przykład umowy zlecenia) bądź bez względu na to czy pobierają jednocześnie emeryturę lub rentę.

W związku z tymi zmianami, przedsiębiorstwa, w których funkcjonuje rada nadzorcza (jako płatnicy składek), powinny wyrejestrować członków rad nadzorczych z ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZWUA z datą wyrejestrowania od 1 stycznia 2015 r. i następnie z tą samą datą zgłosić ich do ubezpieczeń emerytalno-rentowych na druku ZUS ZUA.

Ponadto,1 stycznia 2016 roku powstanie również obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

 

Wzrost wynagrodzeń i zmiany wysokości składki ZUS

 

Ponadto, z początkiem nowego roku wzrosła kwota minimalnej płacy. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy będzie wynosiła 1.750 zł. Podwyżka ta niesie ze sobą szereg konsekwencji w składkach naliczanych za niektóre osoby ubezpieczone, w tym między innymi dla osób przebywających na urlopie wychowawczym (nie może być ona niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia).

 

 

Za: Dorota Wyderska, Gazeta Podatkowa nr 104 (1145) z dnia 2014-12-29

 

 

 

Źródło:

http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/2507_u/$file/2507_u.pdf

http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/dla-platnikow

http://ksiegowosc.infor.pl/zmiany-prawa/695257,Zmiany-w-ustawach-podatkowych-w-2015-r.html

Gazeta Podatkowa nr 104 (1145) z dnia 2014-12-29

 

Artykuł dotyczy: SAP, SAP HCM, SAP PA, SAP PT, SAP PY, SAP HR