Informacje ze wsparcia technicznego

10-01-2014 - Lucyna Mizier

 

Zamieszczamy informację o najczęściej występujących problemach i metodach ich rozwiązania:

 

1. Dostępne są aktualizacje programu HPLCZUS3 (Tworzenie raportów rozliczeniowych ZUS) na potrzeby nowej wersji (9.01.001) programu Płatnik. Zmiany są zawarte w notach 1954347 i 1960181. Po zaimport_owaniu nota 1954347 wymaga dodatkowo zmian w konfiguracji opisanych w treści noty. Obydwie noty będą załączone do pakietu poprawek 1/2014.

 

 

2. Przypominamy o aktualizacji stałych płacowych na 2014 rok. Nowe wartości tych stałych są dostępne w pakietach poprawek 11/2013 i 12/2013-2 lub można je zaktualizować ręcznie w sm30 v_t511k. Nowe wartości stałych z tych pakietów to:

 

 

SILL2      Najniższe wynagrodz. z ZUS                      01.01.2014          31.12.9999          1.680,00

 

SILLO     Najniż. wynagrodz. pracowników               01.01.2014          31.12.9999          1.449,67

 

SILL1      Najniż.wyn.pracowników-podatek             01.01.2014          31.12.9999          1.237,20

 

SIL32     Najniższe wynagrodz. z ZUS x 3                 01.01.2014          31.12.9999          5.040,00

 

SI30K     30-krotność średniej krajowej                   01.01.2014          31.12.9999          112.380,00

 

SIUWE  Urlop wych. podst.skł.em-rent                   01.01.2014          31.12.9999          2.247,60

 

ALECO  Współczynnik ekwiwalentu url.                   01.01.2014          31.12.9999          20,83

 

SI250     250% ogran.podst.chorob.dobr.              01.12.2013          31.12.9999          9.129,30

 

SIREV    Wsk.waloryzacji podst.zasiłków                  01.01.2014          31.12.9999          100,00

 

 

 

3. Są już dostępne nowe wersje formularzy PIT za 2013 rok. Aktualizacje zawarto w notach 1924059, 1925667, 1936412, 1945407, 1946817 dołączonych osobno do pakietów poprawek 11/2013, 12/2013-1 i 12/2013-2.

 

 

4. Od pewnego czasu funkcja PLDED, służąca do obsługi limitacji potrąceń, dzięki kumulacji /124, dawała możliwość skonfigurowania świadczeń nie podlegających żadnej ochronie przed potrąceniami. Do tej grupy zaliczane są świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Dotychczas rozwiązanie to było niedoskonałe, ponieważ kwota netto ze świadczeń z ZFŚS była w mechanizmie limitacji rozpatrywana łącznie z kwotą umów zlecenia, co powodowało szereg problemów.

 

W nocie 1902719 (pakiet poprawek z 9/2013) zostały wprowadzone zmiany w rozwiązaniu, dzięki którym kwota netto z wypłat z ZFŚS i kwota netto z umów zlecenia mogą być rozpatrywane osobno. Zmiany wymagają aktywacji. Można je włączyć od pierwszego dnia miesiąca, w którym nie było jeszcze żadnych wypłat. Szczegóły rozwiązania opisano w nocie 1902719.